Keep up messages - maandelijkse nieuwsbrief met inspiratie voor transformatie

(for english scroll down)

Ik hoop dat je je ritme kan aanpassen aan de dagen die steeds korter worden. Een voordeel van deze donkere uren is voor mij is dat ik meer tijd thuis doorbreng, een stille tijd, en tijd om na te denken of te mediteren/bidden.

Als ik de tijd neem om mijn verbinding met het Universum te vergroten en te versterken, voel ik dat een paar minuten extra tijd in meditatie een enorm verschil maken in de kwaliteit en de kracht van die verbinding.

In werkelijkheid kan je je nooit helemaal losmaken van de praatjes en gedachten en ideeën ( en.. en.. ) van je Minds.

Je kan er wel voor kiezen om die verbinding te verbeteren en dat is gemakkelijker dan je denkt :)

Als je een vriend hebt met wie je alleen contact opneemt als je iets nodig hebt, hoe is die relatie dan voor jou?

Misschien een beetje lastig of ongemakkelijk?

Maar iemand met wie je regelmatig contact hebt, dan is dat het heerlijke gevoel van thuiskomen, comfort en gezelligheid.

Als je mediteert, al is het maar 5 minuten, 3-4 keer per dag, in plaats van één keer per dag, dan is dat een liefdevolle, stevige verbinding!

Dat is het soort verbinding waarbij je daadwerkelijk tijd hebt om elke dag MAGIC te ontvangen.

Door iedere dag te kiezen voor MAGIC krijg je advies, troost, ontspanning en tips voor jouw leven.


Every day magic
verbetert je vermogen om verbinding te maken met je intuïtie en maakt het zo gemakkelijk om te horen (zien, voelen of gewoon te weten) en begeleiding te ontvangen. Van binnenuit en in verbinding met het Grotere, de Kosmos, het Universum, God. The One, Ek Ong Kar.
Er zijn zoveel namen voor. Kies wat resoneert bij jou.

Check -- > Waarom zouden je dat NIET willen?

Wat kan je doen:
om je verbinding met SPIRIT te vergroten..


---> Geef jezelf 4 keer per dag 5 minuten de tijd om verbinding te maken. Luister naar een mantra, zit in stilte of verbind je met je adem. Er zijn veel manieren

Makkelijk toch :)) ?

Reminder:


Dit is niet iets wat je goed of fout kan doen. Je doet het ook niet voor iemand anders dan voor jezelf.

SPIRIT is altijd aanwezig, ben jij dat ook?

Heb een echt aanwezige week!

In licht & Liefde,
Annemieke Jagat Prem


PS - wil je nu een doorbraak in je ontwikkeling, ben je je eigen uitstelgedrag en excuses zat?
Boek dan nu een doorbraaksessie.

In 90 minuten stel je je doelen & kan je de volgende stap zetten vanuit je zielsmissie.

PS 2 - heb je een stok achter de deur nodig om te mediteren? Sluit op donderdagavond om 20:00 aan bij mijn online les.Boek nu

Je leest nu de mijn maandelijkse nieuwsbrief met Keep Up! Messages. Wil je de Keep Up! berichten direct in je inbox ontvangen, meld je dan hier aan

You are now reading my monthly newsletter with Keep Up! Messages. If you want to receive the Keep Up! messages directly to your inbox, sign up here

Subscribe

new - Monthly keep up messages

I hope you can adjust your rhythm to the days getting shorter and shorter.

One benefit of these dark hours for me is that I spend more time at home, a quiet time, and time to reflect or meditate/pray.
When I take the time to increase and strengthen my connection with the Universe, I feel that a few extra minutes in meditation make a huge difference in the quality and strength of that connection.
In reality, you can never completely disconnect from the talk and thoughts and ideas ( and... and... ) of our Minds.
You can, however, choose to improve that connection and it's easier than you think :)If you have a friend who you only contact when you need something, what is that relationship like for you?
Maybe a little awkward or uncomfortable sometimes?
But someone with whom you have regular contact, that is that wonderful feeling of coming home, comfort and cosiness.
When you meditate, even if it's just 5 minutes, 3-4 times a day, instead of once a day, that's a loving, solid connection!
That's the kind of connection where you actually have time to receive MAGIC every day.


By choosing to MAGIC every day, you get advice, comfort, relaxation and tips for your life.
Every day magic 

enhances your ability to connect with your intuition and makes it so easy to hear (see, feel or just know) and receive guidance.

From within and in connection with the Greater, the Universe, God. the One, Ek Ong Kar. There are so many names for it. Choose what resonates with you.
Check -- > Why would you NOT want that?
What can you do..to increase your connection to SPIRIT,


--> Give yourself 5 minutes 4 times a day to connect. Listen to a mantra, sit in silence or connect with your breath. There are many ways


..

Easy right :)) ?
Reminder:This is not something you can do right or wrong. Nor are you doing it for anyone but yourself.
SPIRIT is always present, are you?
Have a truly present week!
In light & Love,Annemieke Jagat Prem

PS - want a breakthrough in your development now, are you fed up with your own procrastination and excuses?Then book a breakthrough session now.

In 90 minutes you will set your goals & you can take the next step from your soul mission.PS 2 - do you need a big stick to meditate? Join my online class on Thursday evenings at 20:00.

Book a call or a lesson right here:

Yes I am ready for change