Algemene Voorwaarden Yogalessen, workshops en cursussen van Salland Yoga

Benodigdheden voor de Yogalessen:

 • Kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen bij voorkeur in een lichte kleur en van natuurlijke materialen
 • Je eigen yogamatje, een grote handdoek en een dekentje
 • Sokken en schone voeten
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent. Als je verhinderd bent, verzoeken wij je om tijdig af te melden, via mondelinge mededeling, telefonisch, WhatsApp of e-mail.
 • Zet je mobiele telefoon uit tijdens de les.

Voorwaarden:

 • Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald, maar kunnen niet worden meegenomen naar de volgende lessenserie .
 • Het cursusjaar is verdeeld  drie of vier lessenseries. Je verbindt je voor een hele serie, wat betekent dat je het volledige cursusbedrag betaalt, ook als je verhinderd bent of besluit tussentijds te stoppen.
 • Vakanties worden vooraf aangekondigd en zijn te vinden onder agenda op onze website en via de WhatsApp groep.
 • Salland Yoga is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan je eigendommen.
 • Evenmin is Salland Yoga verantwoordelijk voor schade aan je bril; zorg ervoor dat je bril altijd op een veilige plek ligt, buiten bereik van schade door anderen.
 • Je volgt de lessen op eigen risico. We benadrukken dat geen enkele oefening pijn mag doen. Als je onder medische behandeling bent, raadpleeg dan je behandelaar voordat je yogalessen volgt, dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Als je niet wilt deelnemen aan de volgende serie, dien je dit ten minste 2 weken van tevoren aan te geven.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere lichamelijke ongemakken dien je ons vóór aanvang van de les te informeren.
 • In geval van een klacht proberen we samen tot een oplossing te komen. Als dit niet mogelijk blijkt, verwijzen we je naar de klachtenregeling van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Er is een folder beschikbaar. Zie ook www.vyn.nu.

Annulering/Opzeggen overige diensten

 • Als een workshop of privéles binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie in rekening gebracht. Tot 48 uur voorafgaand aan de privéles of massage kan de afspraak worden verzet.

Betaling & Bankrekeningnummer

 • Betaling van deelname aan een workshop, lessenserie of privéles dient uiterlijk één werkdag voor aanvang van de dienst te zijn voldaan. Betalingsmogelijkheden zijn bankoverschrijving, betaalverzoek of iDeal en creditcard via de website.
 • Bij niet-tijdige betaling of het uitblijven van betaling heeft Salland Yoga het recht om invorderingskosten en incassokosten te verhalen, evenals het opschorten van contractuele verplichtingen en/of het ontbinden van de overeenkomst.
 • Betalingen kunnen worden gedaan op rekening NL10RABO0129725250 ten name van Westerman Bags, onder vermelding van het factuurnummer. Als er geen factuurnummer beschikbaar is, kan de naam van de cursus/workshop of cursist in de omschrijving worden opgegeven.
 • Salland Yoga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50211870.

Aansprakelijkheid

 • Salland Yoga zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Echter, er bestaat altijd een risico op blessures of letsel tijdens een les of workshop. Deelname aan een workshop, het yogalesprogramma, massage of privéles verzorgd door Salland Yoga gebeurt altijd op eigen risico.
 • Medische bijzonderheden en lichamelijke en/of psychische klachten dienen voorafgaand aan een workshop, het yogalesprogramma, massage of privéles te worden gemeld aan Salland Yoga via het intakeformulier. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Salland Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgelopen tijdens of na de workshop, het yogalesprogramma, massage of privéles. Salland Yoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op blessures te verminderen:
  • Raadpleeg een arts voordat je begint met de gekozen activiteit als je twijfelt over de geschiktheid of je algemene gezondheid, of als je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt of andere lichamelijke ongemakken, meld dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
  • Luister aandachtig naar de instructies van de docent en volg deze nauwgezet. Als je een oefening niet begrijpt, vraag dan om verduidelijking.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel daarnaar. Voer yogaoefeningen zorgvuldig uit en vermijd oefeningen die pijnlijk zijn.
  • Salland Yoga is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Elke verdere aansprakelijkheid met betrekking tot tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

Yogalessen

 • De lichamelijke integriteit van de deelnemer moet te allen tijde worden gerespecteerd. Seksueel gedrag of seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.
 • Salland Yoga behoudt zich het recht voor om deelnemers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot de activiteiten van Salland Yoga te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie.
 • Salland Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de activiteiten. Deelnemers worden geacht met zorg en waardering om te gaan met deze spullen.

Persoonsgegevens

 • Salland Yoga verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van het ledenbestand, het uitvoeren van betalingsopdrachten en administratieve en informatiedoeleinden. Salland Yoga behandelt deze verzameling van persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens van deelnemers worden nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden doorgegeven.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, workshops, het yogalesprogramma, massages of privélessen, of het afnemen van andere producten en diensten bij Salland Yoga, zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Zwolle. Als het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen via de mediator, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Zwolle.